پروژه های شاخص
پروژه اداری کارینا 1
پروژه اداری کارینا 2
پروژه اداری کارینا 3
پروژه اداری کارینا 4
مسکونی

طراحی اداری مرکز کارینا تهران

سبک مدرن و مینیمال

موقعیت زعفرانیه

سبک مدرن و مینیمال

موقعیت زعفرانیه

سبک مدرن و مینیمال

موقعیت زعفرانیه

متراژ 230 متر مربع

سبک مدرن و مینیمال

موقعیت زعفرانیه

متراژ 230 متر مربع

مرکز کارینا:
موقعیت:

زعفرانیه

کد منطقه:

8078965

سال ساخت:

1399

به اشتراک بگذارید